Zadzwoń do nas

(+48) 74 831 26 34

Organy statutowe Cechu

Organami statutowymi Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie są:

Walne Zgromadzenie Członków Cechu

Walne Zgromadzenie Członków Cechu jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do jego zakresu działania. Walne Zgromadzenie m.in. uchwala roczne plany i programy rozwoju Cechu, zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe, podejmuje uchwały co do wniosków członków Cechu.

Komisja Rewizyjna

Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Cechu, z wyjątkiem spraw związanych z kompetencjami Walnego Zgromadzenia Członków Cechu i Sądu Cechowego. Do zadań Komisji rewizyjnej należy badania (przynajmniej raz w roku) działalności statutowej Cechu, w tym rocznych sprawozdań finansowych.

Skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej – Anna Opiela
  2. Członek Komisji Rewizyjnej – Monika Betnar
  3. Członek Komisji Rewizyjnej – Michał Topolnicki

Zarząd Cechu

Zarząd Cechu jest organem wykonawczym i zarządczym Cechu oraz ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za jego funkcjonowanie.

Skład Zarządu Cechu:

  1. Starsza Cechu – Monika Betnar
  2. Podstarszy Cechu – Leszek Nowak
  3. Członek Zarządu – Michał Topolnicki
  4. Członek Zarządu – Agnieszka Węgrzyn

Sąd Cechowy

Sąd Cechowy jest organem orzekającym w sprawach odpowiedzialności dyscyplinarnej, której podlegają wszyscy członkowie Cechu za naruszenie zasad etyki zawodowej i rzetelnego wykonywania rzemiosła lub innej działalności gospodarczej.