Zadzwoń do nas

(+48) 74 831 26 34

Dla Ucznia

Zapraszamy do naszego Cechu, jeśli podejmiesz decyzję o kontynuowaniu nauki w Branżowej Szkole I Stopnia w zawodach: MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, BLACHARZ SAMOCHODOWY, ELEKTRYK, MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH, ŚLUSARZ, MURARZ – TYNKARZ, STOLARZ, PIEKARZ, CUKIERNIK, KUCHARZ, FRYZJER SPRZEDAWCA, HOTELARZ.

Wykaz zrzeszonych organizacji w naszym Cechu do pobrania tutaj:

Co należy zrobić, by uczyć się zawodu rzemieślniczego? Przedstawimy Ci to w kilku krokach 🙂

KROK I

W terminie rekrutacji udaj się do szkoły branżowej I stopnia w celu załatwienia formalności. Nasz Cech współpracuje z Zespołem Szkół nr 2 w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24.

KROK 2

Zgłoś się do Biura naszego Cechu, mieszczącego się w budynku byłego Domu Rzemiosła w Dzierżoniowie, przy ul. Batalionów Chłopskich 5, lokal 304 (II piętro). Otrzymasz od nas Wykaz szkolących rzemieślników (możesz go też pobrać tutaj), Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę (do pobrania) oraz Kwestionariusz osobowy ucznia (do pobrania), niezbędny do sporządzenia Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

KROK 3

Odwiedzasz osobiście zakłady rzemieślnicze wskazane w Wykazie i pytasz o możliwość odbycia praktycznej nauki zawodu. Jeśli wybrany rzemieślnik zdecyduje się przyjąć Cię na praktykę, ważne jest, aby podpisał Zaświadczenie o przyjęciu na praktyki (do pobrania).

KROK 4

Wypełnione i podpisane dokumenty:

 • Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę
 • Kwestionariusz osobowy ucznia

przynosisz do Biura Cechu.

KROK 5

Jeśli nie ukończyłaś/eś jeszcze 15 roku życia udaj się rodzicem/opiekunem prawnym do poradni psychologiczno-pedagogicznej po opinię zezwalającą na zatrudnienie młodocianego w celu praktycznej nauki zawodu. Kopię opinii dostarczasz do Biura Cechu.

Kolejne KROKI możesz podjąć już w sierpniu.

KROK 6

Jeśli chcesz być FRYZJEREM, PIEKARZEM, KUCHARZEM lub CUKIERNIKIEM zgłoś się do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej (Sanepid) i wykonaj badania do celów sanitarno-epidemiologicznych.

KROK 7

Zgłoś się do pracodawcy – rzemieślnika, u którego będziesz odbywać praktyczną naukę zawodu, po Skierowanie na badania lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie. Z tym skierowaniem udaj się do lekarza medycyny pracy, który wystawi Ci odpowiednie Zaświadczenie.

KROK 8

Przynosisz do Cechu poniższe dokumenty:

 • kopię Świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • kopię Zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy w określonym zawodzie (patrz KROK 7),
 • kopię Opinii z poradni psychologiczno – pedagogicznej (jeśli Ciebie to dotyczy – patrz KROK 5),
 • kopię Badania do celów sanitarno-epidemiologicznych (jeśli Ciebie to dotyczy – patrz KROK 6).

Jeśli nie dostarczyłeś wcześniej to także:

 • Zaświadczenie o przyjęciu na praktykę,
 • Kwestionariusz osobowy ucznia,
 • opłatę za przygotowanie Umowy w kwocie 50 zł.

Po dostarczeniu ww. dokumentów przystępujemy do sporządzenia Umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, którą podpisuje uczeń, rzemieślnik-pracodawca oraz rodzic lub opiekun prawny ucznia.

WAŻNE!!!

Załatw wszystkie formalności jak najszybciej.

Ostateczny termin to 31 sierpnia – od 1 września rozpoczynasz naukę 🙂

W związku z zawartą Umową o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz faktem uczęszczania do szkoły zawodowej otrzymuje się podwójny status: ucznia oraz pracownika młodocianego. W okresie nauki zawodu młodociany pracownik podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i otrzymuje od rzemieślnika wynagrodzenie, którego minimalną stawkę określają odpowiednie przepisy. Nauka zawodu rzemieślniczego kończy się po trzech latach egzaminem czeladniczym. Koszt tego egzaminu finansuje pracodawca – rzemieślnik.

Warunki zatrudnienia i rozwiązania umowy

Podstawowe informacje, które powinna zawierać umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego to:

 1. rodzaj przygotowania zawodowego (nauka zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy);
 2. czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego;
 3. sposób dokształcania teoretycznego;
 4. wysokość wynagrodzenia.

Umowa o pracę rozwiązuje się:

 1. na mocy porozumienia stron;
 2. przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem);
 3. przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia (rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia).

Okres wypowiedzenia umowy o pracę wynosi:

 • dwa tygodnie, jeżeli pracownik był zatrudniony krócej niż sześć miesięcy;
 • jeden miesiąc, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej sześć miesięcy;
 • trzy miesiące, jeżeli pracownik był zatrudniony co najmniej trzy lata.

Rozwiązać umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia mogą zarówno pracodawca, jak i pracownik. Kodeks pracy wskazuje przyczyny, dla których każda ze stron umowy o pracę może ją wypowiedzieć bez wypowiedzenia.

Sytuacje, w których może tego dokonać pracownik, określa art. 55 Kodeksu pracy. W przypadku pracodawcy art. 52 Kodeksu pracy.

Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest przez pracodawcę tylko w przypadku:

 1. niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych;
 2. ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 3. reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego;
 4. stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

Kodeks Pracy Art. 195. § 1 i Art. 196

Wynagrodzenie

Uczniowi, pracownikowi młodocianemu przysługuje prawo do wynagrodzenie za pracę. Wysokość miesięcznego wynagrodzenia jest zróżnicowana i w zależności od roku nauki wynosi:

 • I rok nauki nie mniej niż 5%
 • II rok nauki nie mniej niż 6%
 • III rok nauki nie mniej niż 7%
 • przyuczenie nie mniej niż 4%

przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale (ogłasza prezes GUS).

Czas pracy młodocianego pracownika

 • do ukończenia 16 roku życia młodociany pracuje 6 godzin na dobę,
 • po ukończeniu 16 roku życia młodociany pracuje 8 godzin na dobę,
 • młodocianemu przysługuje przerwa w pracy trwająca nieprzerwanie 30 minut, jeśli dobowy wymiar czasu pracy jest dłuższy niż 4,5 godziny (przerwa wliczana jest do czasu pracy),
 • młodocianemu przysługuje prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę,
 • młodocianego pracownika nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej,
 • przerwa w pracy młodocianego pracownika powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.

Urlopy

Wymiar urlopu wypoczynkowego młodocianego nie jest zależny od stażu pracy i wynosi w roku kalendarzowym 26 dni roboczych niezależnie od dodatkowych dni wolnych od pracy.

 • w pierwszym roku nauki przysługuje 38 dni roboczych (12 dni urlopu po 6 miesiącach pracy oraz 26 dni urlopu po przepracowaniu roku),
 • z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni,
 • z chwilą ukończenia 18 lat, jeżeli prawo do urlopu młodociany uzyskał przed ukończeniem 18 lat, wymiar urlopu w tym roku kalendarzowym ulega zmniejszeniu do 20 dni (wykorzystanie urlopu wcześniej, przed ukończeniem 18 lat, w wymiarze 26 dni roboczych możliwe jest za zgodą pracodawcy, ponieważ to on udziela urlopu),
 • młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu w okresie ferii szkolnych,
 • młodociany ma prawo ubiegać się o urlop bezpłatny (ale nie więcej niż 2 miesiące łącznie z urlopem wypoczynkowym, jeżeli jest uczniem szkoły).

Do pobrania: