Zadzwoń do nas

(+48) 74 831 26 34

Dla Szkolącego

Przygotowanie zawodowe młodocianych może prowadzić:

  • pracodawca,
  • osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy,
  • osoba zatrudniona u pracodawcy – wyznaczona przez pracodawcę, pod warunkiem posiadania kwalifikacji wymaganych od instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonych w przepisach dotyczących praktycznej nauki zawodu.

Wymagane kwalifikacje od instruktorów praktycznej nauki zawodu określa § 10 ust. 3 i 4 rozporządzenia w sprawie praktycznej nauki zawodu. Zgodnie z nimi co najmniej jedna osoba w zakładzie szkolącym (pracodawca, osoba prowadząca zakład lub pracownik) powinna posiadać:

Kwalifikacje pedagogiczneWykształcenieKwalifikacje zawodoweStaż pracy w zawodzie (co najmniej
co najmniej 48-godzinny kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu (wg programu określonego w rozporządzeniu w sprawie praktycznej nauki zawodu) lub co najmniej 80-godzinny (70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej) kurs dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty lub kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu ukończony przed 6.01.1993 r. lub przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawoduświadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej

świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, technicznego, profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego lub świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego

dyplom ukończenia studiów na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będzie nauczać

dyplom ukończenia studiów na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będzie nauczać

świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopniaco najmniej świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia


tytuł zawodowy w zawodzie lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczaćtytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będzie nauczać

nie dotyczy
nie dotyczy


tytuł zawodowy w zawodzie lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będzie nauczać

tytuł mistrza w zawodzie lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będzie nauczać

3 lata
4 lata2 lata
4 lata6 latnie dotyczy

Warunki do realizacji przygotowania zawodowego u pracodawcy – rzemieślnika

Pracodawca jest zobowiązany zapewnić młodocianym pracownikom opiekę i pomoc, niezbędną dla ich przystosowania się do właściwego wykonywania pracy.

Pracodawca, który chce prowadzić przygotowanie zawodowe w swojej firmie, musi zapewnić w niej warunki materialne i organizacyjne, które umożliwią organizację zajęć praktycznych.

Należą do nich m.in.:

  • stanowiska szkoleniowe wyposażone w niezbędne urządzenia, sprzęt, narzędzia, materiały i dokumentację techniczną,
  • odzież, obuwie robocze i środki ochrony indywidualnej oraz środki higieny osobistej,
  • pomieszczenie do przechowywania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej,
  • nieodpłatne posiłki profilaktyczne i napoje przysługujące pracownikom na danym stanowisku pracy,
  • dostęp do urządzeń higieniczno-sanitarnych oraz pomieszczeń socjalno-bytowych,
  • zapewnienie nadzoru nad przygotowaniem zawodowym przez osobę z uprawnieniami instruktora praktycznej nauki zawodu.